Pl. 
Verein
Pkte.
1. XXXXX
00
2. XXXXX
00
3. XXXXX
00
4. XXXXX
00
5. XXXXX
00
6. XXYYY
00
7. XXXXX
00
8. XXXXX
00